2008-12-21 - Torino - Palavela - Gala pattinaggio di figura

21/12/08